“Temel İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”


     Sağlık Bilimleri Fakültesinde  Beslenme ve Diyetetik,Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmetler, Ebelik ve Hemşirelik bölümlerinde öğrenim gören ve çok tehlikeli iş yerlerinde staj yapacak olan toplam 1265 öğrenciye  yönelik 21-22 Eylül 2017, 25- 26 Eylül 2017 ve 27-28 Eylül 2017 tarihlerinde OMÜ Kongre Kültür merkezinde  yapılacak olan ve   6331 sayılı iş kanunu ile  15 Mayıs 2013 tarihli “Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik” gereği planlanan “Temel İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”i İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacaktır.

Programın Adı: TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Eğitimciler:  Prof. Dr. Yıldız PEKŞEN, Prof. Dr. Cihad DÜNDAR, Prof. Dr. Şennur DABAK, Prof. Dr. Sevgi CANBAZ, Prof. Dr. Ahmet Tevfik SÜNTER, Öğr. Gör. Musa ŞAHİN, Öğr. Gör. Cihan YAYLACI, Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN 

 Amaç: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin temel iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almalarını sağlamak. 

İçerik: Eğitime katılacak olan katılımcılara çok tehlikeli iş yerlerinde çalışanlara verilecek eğitim süresini sağlayacak ve toplam 16 saat olacak şekilde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı çıkartılan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında almaları gereken temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi konularını içerecek şekilde aşağıda belirtilen konu başlıklarına uygun eğitim konularını kapsamaktadır. 

 EĞİTİM KONULARI 
1. Genel konular 
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, 
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, 
c) İşyeri temizliği ve düzeni, 
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar 
2. Sağlık konuları 
a) Meslek hastalıklarının sebepleri, 
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, 
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, 
ç) İlkyardım 
3. Teknik konular 
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, 
b) Elle kaldırma ve taşıma, 
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, 
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, 
d) Ekranlı araçlarla çalışma, 
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, 
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, 
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri, 
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, 
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, 
ı) Tahliye ve kurtarma 

Eğitim Yeri: OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Kurupelit Kampüsü Atakum /SAMSUN