Tarihçe

    17 Haziran 2013 tarih ve 28680 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile kurulan “Ondokuz Mayıs Üniversitesi İş sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları uygulama ve Araştırma Merkezi”nin amacı,  Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurtiçinde ve yurtdışında “İş sağlığı ve Güvenliği ile Meslek hastalıkları”konusunda ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma, klinik uygulama ve halk sağlığı çalışmaları yapmak ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurtiçinde ve yurtdışında, iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları ile ilgili her konuda bilimsel araştırma, uygulama, inceleme yapmak, klinik uygulama ve halk sağlığı çalışmalarında bulunmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları ve halk sağlığı konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

c) Faaliyet alanı kapsamında Üniversitelerde; tıpta uzmanlık, tıpta yan dal uzmanlığı dahil, lisans ve lisansüstü düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanakları sağlamak.

ç) Amaçları doğrultusunda basılı ve görsel yayınlar yapmak, iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.

d) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşları, diğer üniversiteler, iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla, sosyal taraf temsilcileri ile işbirliği kurmak, çalışmalar sürdürmek, çalışmalarına katkıda bulunmak.

e) İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, bu alanda çalışan uzman kişilerle iletişim ağı kurmak. 

f) İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları konularında işçi, işveren ve temsilcileri ile diğer çalışanlara yönelik eğitim programları yapmak.

g) Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak, farklı kurum, kuruluş ve işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları alanındaki hizmet sunumu, inceleme, araştırma, proje, danışmanlık taleplerini karşılamak, bu konularda çalışan Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve organizasyon çalışmalarını sürdürmek.

ğ) İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları konusunda kamuoyu oluşmasına, bilinçlenmesine, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak.

h) Üniversite bünyesinde bulunan, ilgili mevzuat kapsamında üniversite işbirliği ile faaliyet gösteren ya da yeni oluşturulacak olan, iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında hizmet sunan birimlerin oluşturulmasına, sürdürülmesine ve koordinasyonuna katkıda bulunmak.

ı) İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları alanında proje ve araştırma önerileri geliştirmek, uygulamak ve yayınlamak; bu amaçla Üniversite birimleri arasında ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.